Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Internetu oraz w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 21.12.2020 r.

Cyfrowy Polsat S.A. informuje, że z dniem 21 grudnia 2020 r., w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, zmianie ulegają niektóre postanowienia Państwa umowy i regulaminu o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Cyfrowy Polsat S.A.

Zmiany dotyczą:

1. Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Internetu przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie:

  • zapewnienia konsumentom narzędzi umożliwiających monitorowanie wykorzystania usług świadczonych w sieci ruchomej, które są rozliczane w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych,
  • prawa abonenta będącego stroną umowy z dostawcą usługi dostępu do sieci Internet, do zachowania ciągłości świadczenia tej usługi, w przypadku zmiany jej dostawcy, chyba że nie jest to technicznie wykonalne oraz związanego z nim uprawnienia abonenta do odszkodowania, jeśli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu
    – nowe postanowienia zostały oznaczone kolorem w treści załączonego Regulaminu.

2. Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie:

  • okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, która uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po okresie jej obowiązywania oraz kosztów ponoszonych przez abonenta w okresie wypowiedzenia,
  • umożliwienia abonentom rozwiązania, odstąpienia albo wypowiedzenia umowy w formie dokumentowej oraz potwierdzenia abonentowi przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu złożonego w formie dokumentowej
    – zmiany zostały oznaczone pogrubioną czcionką w treści postanowień Umowy wskazanych poniżej:

§6 ust.1 / 6.1 zd. drugie
Okres wypowiedzenia wynosi jeden (1) Okres Rozliczeniowy ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego dla Cyfrowego Polsatu oraz w przypadku wypowiedzenia złożonego w Okresie podstawowym przez Abonenta. W przypadku gdy po Okresie podstawowym Umowa uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem (1) miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową.

§6 ust. 4/ pkt. 6.4
Cyfrowy Polsat umożliwia Abonentowi rozwiązanie Umowy, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie w formie dokumentowej. Złożenie stosownego oświadczenia Abonenta w takim przypadku jest możliwe poprzez wysłanie dokumentu obejmującego treść tego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Centrum Obsługi Klienta lub na inne adresy e-mail wskazane w Umowie dedykowane do złożenia stosownego oświadczenia, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią i ustalenie osoby składającej to oświadczenie. W przypadku złożenia przez Abonenta wypowiedzenia w formie dokumentowej, Cyfrowy Polsat potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie i dzień otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu oraz dzień rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

Informujemy, że w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone w terminie do dnia wejścia w życie zmian tj. do 21 grudnia 2020 r.

Zastrzegamy, że powyższe zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa według Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniającej m.in ustawę z dnia 16 lipca 204 r.- Prawo telekomunikacyjne.

W związku z powyższym, w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy przed upływem Okresu podstawowego, na który umowa została zawarta, Cyfrowy Polsat będzie uprawniony do dochodzenia zwrotu udzielonej ulgi, pomniejszonej o jej proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Gala FEN 31: LOTOS Fight Night w Cyfrowym Polsacie i IPLI - komunikat prasowy

Abonenci Cyfrowego Polsatu oraz użytkownicy największego serwisu rozrywki internetowej IPLA mogą już zamawiać dostęp do gali FEN 31: Lotos Fight Night, która odbędzie się w sobotę, 28 listopada br. Widzowie zobaczą 8 ekscytujących walk, z czego aż 3 będą pojedynkami o mistrzowski pas. Cena realizowanego w systemie „pay-per-view” (PPV) wydarzenia to 40 zł. Będzie je można obejrzeć na dekoderach satelitarnych, do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej oraz na urządzeniach […]