Love wyłączone z oferty Cyfrowego Polsatu, można odstąpić od umowy

Od 20 listopada 2013 roku przez 30 dni istnieje prawo odstąpienia od umowy w związku z wyłączeniem z oferty kanału LOVE, zgodnie z zapisami Regulaminu świadczenia usług Cyfrowego Polsatu:

Rozdział 5.Warunki świadczenia Usług
§ 7
5. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zastępowania programów telewizyjnych i/lub radiowych w ramach Pakietu Programów przez inne programy lub zmniejszenie ich liczby, jeżeli wynika to z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych. W szczególności zalicza się do nich: utratę przez Cyfrowy Polsat uprawnień do rozprowadzania programów, zaprzestanie nadawania programu przez nadawcę, zmianę satelity lub systemu nadawania, zakończenie rozprowadzania z powodu zbyt niskiego poziomu oglądalności. O zmianach takich Abonenci/Użytkownicy będą uprzednio informowani, w szczególności poprzez emisję stosownego komunikatu tekstowego na ekranie odbiornika telewizyjnego Abonenta/Użytkownika lub poprzez emisję w trakcie odbioru programów przez Abonenta scrolla (przewijanego tekstu) informacyjnego dotyczącego zmiany, lub poprzez zamieszczenie informacji o takiej zmianie na stronie internetowej Cyfrowego Polsatu i w programie dla Abonentów. W takim przypadku Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednakże nie później niż 30 dni od dokonania takiej zmiany, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym przyjęto pisemne oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Do 20 grudnia 2013 roku abonenci posiadający umowę zawartą przynajmniej na pakiet Rodzinny HD (również w wersji umowy tzw. elastycznej, gdzie zapis w umowie pozwala zamieniać pakiet Rodzinny HD na Mini HD w trakcie trwania umowy) mogą bezkarnie rozwiązać umowę z operatorem z powodu zmiany warunków umowy w trakcie jej trwania.

W wypowiedzeniu należy się powołać na cytowany punkt regulaminu z jednoczesnym zaznaczeniem, że chodzi o wyłączenie kanału LOVE. Umowa zostanie rozwiązana z końcem okresu rozliczeniowego, w którym pismo z wypowiedzeniem zostało doręczone do Cyfrowego Polsatu.

przykład 1: Mam cykl rozliczeniowy na 29 dzień miesiąca. Jeśli wypowiedzenie dostarczę przed 29 listopada 2013 roku, to umowa zostanie rozwiązana 29 listopada 2013 roku. Natomiast dostarczając wypowiedzenie umowy po 29 listopada 2013 roku, ale nie później niż 20 grudnia 2013 roku, rozwiązanie umowy nastąpi 29 grudnia 2013 roku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Wzrost zasięgu Internetu Cyfrowego Polsatu

LTE v.23 Powierzchnia zasięgu LTE wzrosła i wynosi obecnie 14,5% powierzchni Polski (3 050 stacji bazowych). Wcześniej wynosiła ona 12,7%. Szacowana liczba ludności w zasięgu LTE stanowi teraz 61,2% ludności Polski (ponad 23 mln osób). Wcześniej wynosiła ona 56,9%. W zasięgu LTE znajduje się już 53,9% Klientów korzystających z usługi telewizyjnej. Wcześniej współczynnik takich […]