Pragnę zakończyć ten temat i rozwiać wątpliwości niektórych moich czytelników o ostatecznym terminie składania wypowiedzeń umowy, w związku z wyłączeniem kanału CBS Action, z końcem roku 2019. Na moje pytania odpowiedziała rzecznik prasowa Cyfrowego Polsatu, Pani Olga Zomer.

Przypomnę treść komunikatu Cyfrowego Polsatu z 26 listopada 2019r.:

Informujemy, że z dniem 31.12.2019 r. kanał CBS ACTION, który dostępny jest na pozycji 199 zakończy nadawanie na terenie Polski. (…)
Jeżeli kanał CBS ACTION jest gwarantowany w Państwa Umowie lub Aneksie i nie akceptują Państwo powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej, bez obowiązku zwrotu ulgi (kary), w przypadku gdy była ona przyznana w umowie i rozwiązanie nastąpiłoby w Okresie Podstawowym. Pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu można przekazać na zasadach określonych w regulaminie świadczenie usług, w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia tych zmian w życie tj. 31.12.2019 r. w Punkcie Sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Plusa lub przesłać pocztą na adres: Cyfrowy Polsat SA, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa.

Paragraf 9, punkt 4, Regulaminu Świadczenia Usług przez Cyfrowy Polsat, o którym mowa w komunikacie, mówi:

Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zastępowania programów telewizyjnych i/lub radiowych w ramach Pakietu Programów przez inne programy lub zmniejszenie ich liczby, jeżeli wynika to z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych. (…)
W takim przypadku Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia, jednakże nie później niż 30 dni od dokonania takiej zmiany, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym przyjęto pisemne oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej.

Ustawa Prawo Telekomunikacyjne w art. 60a, punkt 3, mówi:

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych:
podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
– z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie.

Zapytałem Biuro Prasowe operatora na jakiej podstawie pracownicy Autoryzowanych Punktów Sprzedaży informują abonentów chcących złożyć wypowiedzenie umowy, w związku z wyłączeniem kanału CBS Action, że prawo to przysługiwało do końca roku 2019 i odmawiają przyjęcia w ogóle takiego oświadczenia woli.

W dbałości o najwyższą jakość obsługi klienta zweryfikujemy treść i zakres informacji przekazywanych na ten temat naszym abonentom zarówno w sieci sprzedaży, jak i w centrum obsługi klienta. – odpowiedziała Pani Olga Zomer.

Pozostaje nam tylko zweryfikować w ostatnim tygodniu przysługującego prawa do bezkarnego rozwiązania umowy, czy faktycznie pracownicy prawidłowo informują abonentów o tym fakcie i przyjmują wypowiedzenia. Liczę tutaj na Wasze sygnały w komentarzach.

Następnie rzecznik prasowy operatora podkreśliła, że zgodnie z regulaminem, abonentom przysługuje prawo do składania wypowiedzeń do 30 stycznia 2020r. Cytuję:

Kanał CBS Action został wyłączony na rynku polskim 31 grudnia 2019 r. decyzją jego nadawcy. O tej zmianie Cyfrowy Polsat zawiadomił klientów zgodnie z treścią przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, tj. z miesięcznym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, informując o prawie wypowiedzenia umowy bez konieczności zwrotu ulgi w przypadku braku akceptacji tej zmiany w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia zmiany w życie, czyli do 31 grudnia 2019 r. W terminie „nie krótszym” nie wyklucza, że może być on dłuższy. 
Celem zawiadomienia było szybkie i skuteczne przekazanie abonentom informacji w różnych kanałach komunikacji jednocześnie oraz z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby mieli komfort zapoznania się z nią i podjęcia decyzji jeszcze przed dokonaniem zmiany. Dzięki temu przez ponad miesiąc abonenci mogli swobodnie podjąć stosowne działania, pozwalające uniknąć im obowiązku korzystania z usług po wyłączeniu CBS Action, jeśli nie akceptują jego utraty.
Szczegółowe zasady i terminy wypowiedzenia umowy określone są natomiast w dokumentach umownych (w tym w regulaminie) i według tych zasad oświadczenia o rozwiązaniu umowy są rozpatrywane przez spółkę.
Potwierdzam zatem, że zgodnie z regulaminem świadczenia usług wszyscy abonenci, którzy mieli kanał CBS Action gwarantowany w ofercie i nie akceptują  jego utraty, mogą z tego powodu złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jednak nie później niż przez 30 dni od dokonania zmiany, czyli w praktyce od dnia zawiadomienia do dnia 30 stycznia 2020 r. Jeśli abonent zdecyduje o złożeniu takiego oświadczenia, będzie ono skutkowało rozwiązaniem umowy ze skutkiem na koniec obowiązującego w umowie okresu rozliczeniowego, w którym przyjęto pisemne wypowiedzenie umowy w związku z wyłączeniem kanału.

Dlaczego tym razem Cyfrowy Polsat swój komunikat zredagował w ten sposób? Dlaczego treścią komunikatu wprowadza się w błąd nie tylko abonentów, ale również pracowników punktów sprzedaży i Biura Obsługi Klienta? Chodzi o zwrot “w terminie nie krótszym niż do dnia wejścia tych zmian w życie” oraz podanie po tym zwrocie sugestywnej daty 31 grudzień 2019r., która w tym wypadku nie oznacza wcale ostatecznego terminu składania wypowiedzeń opisanych regulaminem w paragrafie 9, pkt.4. Dlaczego rok wcześniej, przy okazji wyłączenia kanału Universal Channel, czy w sierpniu 2016 roku przy okazji wyłączenia kanału Fightklub, komunikat precyzyjnie i w nie budzący wątpliwości, podawał ostateczną datę składania wypowiedzeń?

Pani rzecznik prasowy odpowiedziała krótko:

Treść komunikatu jest zgodna z przepisami prawa i przygotowana w oparciu o zarówno ustawę prawo telekomunikacyjne, jak i regulamin świadczenia usług.

Stanowisko Cyfrowego Polsatu doskonale opisuje dowcip o różnych sposobach przekazania tego samego komunikatu:

Bóg patrzy na dzisiejszy świat i stwierdza, że jest on już tak zepsuty, że pozostaje już tylko to skończyć. W związku z tym swoje plany przekazuje trzem największym władcom tego świata – Trumpowi, Putinowi i prezesowi Kaczyńskiemu i prosi ich o przekazanie informacji o nastąpieniu końcu świata za dwa tygodnie, pozostałym ludziom.
Trump udał się do telewizji Fox News i mówi w niej:
– Moi ukochani Amerykanie! Mam dla Was dobrą i złą wiadomość. Bóg istnieje i za dwa tygodnie nastąpi koniec świata!
Putin udał się do telewizji Russia Today i mówi w niej:
– Moi ukochani rodacy! Mam dla Was dwie złe wiadomość. Bóg istnieje i za dwa tygodnie nastąpi koniec świata!
Kaczyński udał się do TVP i mówi w niej:
– Moi ukochani Amerykanie! Mam dla Was dwie dobre wiadomość. Bóg istnieje i rządzimy do końca świata!

Nie można zarzucić Pani rzecznik prasowej mijania się z prawdą, patrząc przez pryzmat prawniczego podejścia do tematu. Ma rację, ale czy nie jest uczciwiej podać jasno daty 30 styczeń 2020r.? Skoro i tak według informacji Pani Olgi Zomer zainteresowanie wyłączeniem kanału CBS Action jest na znikomym poziomie, to wizerunkowo zredagowanie komunikatu w ten sposób wpływa negatywnie na ocenę uczciwego podejścia do drugiej strony umowy. A może poziom jest znikomy, bo treść została zredagowana w sposób powodujący błędną interpretację komunikatu? Dla mnie powód jest jasny. Chodzi o skrócenie w pewien sposób okresu, w którym abonent może składać wypowiedzenie, z dwóch miesięcy, do jednego. I to tylko przez sposób zredagowania treści komunikatu, nie łamiąc przy tym obowiązującego prawa i regulaminu świadczenia usług.

2 thoughts on “Stanowisko Cyfrowego Polsatu w sprawie terminu składania wypowiedzeń po wyłączeniu kanału CBS Action”

  1. w jakim pakiecie był kanał CBS action? I czy można wypowiedzieć umowę w APS jeżeli była zawarta z przedstawicielem handlowym terenowym?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *