Do każdej umowy zawartej przez , Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta, Dział Utrzymania Klienta lub z Przedstawicielem Handlowym w miejscu zamieszkania/instalacji zestawu do odbioru , dołączone jest pouczenie i wzór odstąpienia od umowy.

Wygląda ono w ten sposób:

1. Prawo odstąpienia od Umowy
1.1 W przypadku gdy Umowa zawarta jest na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Abonent będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów których mowa w ust. 2.5 i 2.7 poniżej.
1.2 Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy, a przypadku sprzedaży rzeczy od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
1.3 Konsument może odstąpić od Umowy, składając Cyfrowemu Polsatowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, na przykład pismo wysłane na adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, e-mail: kontakt@cyfrowypolsat.pl, fax 22 356 66 77.
1.4 Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) lub korzystając ze wzoru odstąpienia dostępnego na www.cyfrowypolsat.pl lub w Punktach sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
2. Skutki odstąpienia od Umowy
2.1 W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
2.2 Cyfrowy Polsat ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Cyfrowy Polsat.
2.3 Cyfrowy Polsat dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
2.4 Cyfrowy Polsat może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jeżeli nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
2.5 Konsument ma prawo złożyć wyraźne oświadczenie zawierające żądanie rozpoczęcia wykonywania Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
2.6 Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usług przed terminem odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.
2.7 W przypadku gdy przy zawarciu Umowy Abonent otrzymał sprzęt, ma obowiązek zwrócić sprzęt Cyfrowemu Polsatowi na adres ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa lub przekazać go osobie upoważnionej przez Cyfrowy Polsat do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2.8 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu sprzętu. Koszt zwrotu sprzętu zależy od wybranego przez Abonenta sposobu dostawy oraz taryfy dostawcy.
2.9 Cyfrowy Polsat odbierze sprzęt na własny koszt, jeśli sprzęt został dostarczony przy Umowie zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa do miejsca zamieszkania Abonenta i ze względu na charakter sprzętu nie można go odesłać w sposób zwykły pocztą.
2.10 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Cyfrowy Polsat nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy zgodnie z wymaganiami ustawy.
2.11 W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią Umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
2.12 Okoliczności wyłączające prawo odstąpienia określa Regulamin świadczenia Usług, stanowiący integralną cześć Umowy.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)
…………………………………..
(Imię i nazwisko Abonenta)
………………………………….
(Adres zamieszkania Abonenta)
(Miejscowość) (Data)
   

Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) odstępuję Umowy o świadczenie następującej Usługi ……………………..…………………….. zawartej dnia…………………………….(*)/od Umowy sprzedaży następującej rzeczy ………………………………………………….…………………………… zawartej dnia…………………………..…(*).
Proszę o zwrot płatności należnych w przypadku odstąpienia od Umowy w następujący sposób:**
– na rachunek bankowy o numerze………………………………………………………………………………………………….
– przekazem pocztowym na adres……………………………………………………………………………………………………
– o zaliczenie kwot na poczet należności za następujące Usługi wynikające z Umowy numer ID ……………

  _________________________
(imię i nazwisko Abonenta/podpis)

(*) Niepotrzebne skreślić
(**) Uzupełnienie tej informacji jest dobrowolne. W przypadku braku wyboru zastosowanie znajduje pkt. 2.3 Pouczenia o odstąpienia od Umowy

Udostępnij interesującą Cię treść za pomocą:
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •